.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2554

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

39 ResultsPage 3 of 4
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-059-7
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 180 บาท
ISBN 978-616-556-030-6
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-066-5
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 285 บาท
ISBN 978-616-556-065-8
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 85 บาท
ISBN 978-616-556-034-4
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-083-2
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 230 บาท
ISBN 978-616-556-046-7
ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 275 บาท
ISBN 978-616-556-080-1
ชื่อหนังสือ มัคคุเทศก์
ผู้แต่ง ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 170 บาท
ISBN 978-616-556-075-7
ชื่อหนังสือ โรคพืชและการวินิจฉัย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-085-6

sex tubeporno izle