.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2554

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

39 ResultsPage 2 of 4
ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-081-8
ชื่อหนังสือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-060-3
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง ผศ.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-051-1
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-061-0
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-061-0
ชื่อหนังสือ การสื่อสารในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-039-9
ชื่อหนังสือ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วีรานุช หลาง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 140 บาท
ISBN 978-616-556-068-9
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
ดร.ลักษณา กันทะมา
พิมพ์ครั้งที่ 12
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 110 บาท
ISBN 978-616-556-071-9
ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 190 บาท
ISBN 978-616-556-073-3
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2554
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-057-3

sex tubeporno izle