.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2549

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-883-6
ชื่อหนังสือ วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้แต่ง รศ.อนันต์ชัย เขื่อนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-803-8
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 400 บาท
ISBN 974-537-830-5
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-965-4
ชื่อหนังสือ ไวรัสของแมลง : นิวคลีโอโพลิฮีโดรไวรัส
ผู้แต่ง รศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-910-7
ชื่อหนังสือ ศัพท์ในวงการปุ๋ย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 130 บาท
ISBN 974-537-800-3
ชื่อหนังสือ ศาสนาฮินดู
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-978-6
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.บรรลุ พุฒิกร
รศ.ศานิต เก้าเอี้ยน
อ.เอื้อ สิริจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 160 บาท
ISBN 974-537-837-2
ชื่อหนังสือ สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 380 บาท
ISBN 974-537-820-8
ชื่อหนังสือ สมุทรกรณี
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 350 บาท ลด 20% เหลือ 280 บาท
ISBN 974-537-947-6

sex tubeporno izle