.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2549

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง อาจารย์พัชนิจ เนาวพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 350 บาท
ISBN 974-537-911-5
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 169 บาท
ISBN 974-537-882-8
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์สถิติในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-952-2
ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-956-5
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-908-5
ชื่อหนังสือ มรดกอารยธรรมโลก
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 220 บาท
ISBN 974-537-957-3
ชื่อหนังสือ มัคคุเทศก์
ผู้แต่ง อ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 180 บาท
ISBN 974-537-845-3
ชื่อหนังสือ ยีสต์ : ความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 450 บาท
ISBN 974-537-593-4
ชื่อหนังสือ โรคของผักและการควบคุมโรค
ผู้แต่ง รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-955-7

sex tubeporno izle