.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2549

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

45 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 350 บาท
ISBN 974-537-912-3
ชื่อหนังสือ การออกแบบทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 280 บาท
ISBN 974-537-950-6
ชื่อหนังสือ การแต่งคำประพันธ์
ผู้แต่ง ดร.บุญเหลือ ใจมโน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-853-4
ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยทางใบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-889-5
ชื่อหนังสือ คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-964-6
ชื่อหนังสือ ไตพ่าเก่-ภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 190 บาท
ISBN 974-537-909-3
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 150 บาท
ISBN 974-537-893-3
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ผศ.ดร.สัมพันธ์ คัมภิรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-985-9
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีถนนยางมะตอย
ผู้แต่ง รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 300 บาท
ISBN 974-537-896-8
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยา : พื้นฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา เลาหะจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 250 บาท
ISBN 974-537-813-5

sex tubeporno izle