.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2550

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

43 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-21-0
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-42-5
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-22-7
ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 270 บาท
ISBN 978-974-9934-23-4
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-34-0
ชื่อหนังสือ ระบบบัญชีระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-18-0
ชื่อหนังสือ ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-15-9
ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 240 บาท
ISBN 978-974-9934-07-4
ชื่อหนังสือ สุขภาพเพื่อชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-11-1
ชื่อหนังสือ หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
ผศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-12-8

sex tubeporno izle