.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2550

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

43 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ แคลคูลัส 1
ผู้แต่ง รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 200 บาท
ISBN 974-9934-00-8
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
ดร.ลักษณา กันทะมา
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-16-6
ชื่อหนังสือ เทคโนโลยีของแป้ง
ผู้แต่ง รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต
ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 250 บาท
ISBN 978-974-9934-05-0
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคการผลิตและการใช้ประโยชน์
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธงชัย มาลา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-14-2
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 285 บาท
ISBN 978-974-9934-24-1
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-19-7
ชื่อหนังสือ พื้นฐานรัฐศาสตร์
ผู้แต่ง รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 230 บาท
ISBN 978-974-9934-08-1
ชื่อหนังสือ โพรโทซัวในแหล่งน้ำจืด
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 390 บาท
ISBN 974-537-937-9
ชื่อหนังสือ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-31-9
ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-40-1

sex tubeporno izle