.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2550

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

43 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การพยากรณ์การขาย
ผู้แต่ง อ.นิภา นิรุตติกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-36-4
ชื่อหนังสือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 350 บาท
ISBN 978-974-9934-01-2
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-17-3
ชื่อหนังสือ การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-25-8
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมทางวิศวกรรม
ผู้แต่ง ดร.วโรดม ตู้จินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 350 บาท
ISBN 978-974-9934-04-3
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ผู้แต่ง ผศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-38-8
ชื่อหนังสือ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์
ผู้แต่ง รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที
ผศ.สาธิต โกวิทวที
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 170 บาท
ISBN 978-974-9934-28-9
ชื่อหนังสือ การเงินบุคคล
ผู้แต่ง อ.ศิรินุช อินละคร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 160 บาท
ISBN 978-974-9934-37-1
ชื่อหนังสือ ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 320 บาท
ISBN 978-974-9934-27-2
ชื่อหนังสือ เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รังสินี โสธรวิทย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2550
ราคา 190 บาท
ISBN 978-974-9934-09-8

sex tubeporno izle