.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 17 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2551

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

47 ResultsPage 4 of 5
ชื่อหนังสือ มัคคุเทศก์
ผู้แต่ง ผศ.พิมพรรณ สุจารินพงค์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-64-7
ชื่อหนังสือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ผู้แต่ง รศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 225 บาท
ISBN 978-974-9934-75-3
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 260 บาท
ISBN 978-974-9934-54-8
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมการทาง
ผู้แต่ง รศ.จิรพัฒน์ โชติกไกร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 400 บาท
ISBN 978-974-9934-63-0
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 250 บาท
ISBN 978-974-9934-87-6
ชื่อหนังสือ วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
ผู้แต่ง รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 215 บาท
ISBN 978-974-9934-90-6
ชื่อหนังสือ ศิลปะการดำเนินชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 255 บาท
ISBN 978-974-9934-60-9
ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 270 บาท
ISBN 978-974-9934-67-8
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 175 บาท
ISBN 978-974-9934-58-6
ชื่อหนังสือ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-78-4

sex tubeporno izle