.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2551

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

47 ResultsPage 3 of 5
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 120 บาท
ISBN 978-974-9934-55-5
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 150 บาท
ISBN 978-974-9934-55-5
ชื่อหนังสือ ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 380 บาท
ISBN 978-974-9934-48-7
ชื่อหนังสือ พจนานุกรมปฐพีวิทยา
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-51-7
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์พืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 350 บาท
ISBN 978-974-9934-69-2
ชื่อหนังสือ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ดร.ฐิติยา แซ่ปัง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 150 บาท
ISBN 978-974-9934-61-6
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยถิ่น
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 210 บาท
ISBN 978-974-9934-71-5
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-77-7
ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-56-2
ชื่อหนังสือ มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 275 บาท
ISBN 978-974-9934-86-9

sex tubeporno izle