.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 42 guests online

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2551

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

47 ResultsPage 2 of 5
ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ผู้แต่ง รศ.สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 200 บาท ลด 20% เหลือ 160 บาท
ISBN 978-974-9934-85-2
ชื่อหนังสือ การเขียนสารคดี
ผู้แต่ง รศ.ชลอ รอดลอย
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-53-1
ชื่อหนังสือ ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ผู้แต่ง อนงค์ จันทร์ศรีกุล
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 680 บาท
ISBN 978-974-9934-33-3
ชื่อหนังสือ แคลคูลัส 1
ผู้แต่ง รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 215 บาท
ISBN 978-974-9934-70-8
ชื่อหนังสือ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง ดร.วีรานุช หลาง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-50-0
ชื่อหนังสือ ชีววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
ดร.ลักษณา กันทะมา
พิมพ์ครั้งที่ 10
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 110 บาท
ISBN 978-974-9934-82-1
ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 190 บาท
ISBN 978-974-9934-47-0
ชื่อหนังสือ เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 150 บาท
ISBN 978-974-9934-73-9
ชื่อหนังสือ เทคนิคเนื้อเยื่อพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 240 บาท
ISBN 978-974-9934-79-1
ชื่อหนังสือ ไทยศึกษา
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2551
ราคา 150 บาท
ISBN 978-974-9934-59-3

sex tubeporno izle