.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือที่จัดพิมพ์ในปี 2552

ค้นหาหนังสือตามปีที่จัดพิมพ์

36 ResultsPage 3 of 4
ชื่อหนังสือ บัญชีเพื่อการบริหารธุรกิจ ตามแนวคิดกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
ผู้แต่ง ผศ.พัชนิจ เนาวพันธ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-002-3
ชื่อหนังสือ เบเกอรีเทคโนโลยีเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.จิตธนา แจ่มเมฆ
ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
พิมพ์ครั้งที่ 9
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 169 บาท
ISBN 978-611-556-009-7
ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-004-7
ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรม : วิธีการและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 220 บาท
ISBN 978-611-556-011-0
ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-013-9
ชื่อหนังสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 100 บาท
ISBN 978-611-556-001-1
ชื่อหนังสือ มนุษย์กับสังคม
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม
พิมพ์ครั้งที่ 8
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 180 บาท
ISBN 978-611-556-003-5
ชื่อหนังสือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 400 บาท
ISBN 978-616-556-007-8
ชื่อหนังสือ วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
ผู้แต่ง รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลาหะจินดา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-016-0
ชื่อหนังสือ สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 295 บาท
ISBN 978-974-9934-97-5

sex tubeporno izle