.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online

หนังสือที่จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ มก.

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้อง 306  ชั้น 3
อาคารวิทยบริการ (ตรงข้ามอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
โทรศัพท์ (ภายใน) 2020, 2021


(ค่าขนส่ง 50 บาท  สั่งซื้อครบ 700 บาท  ฟรีค่าขนส่ง)

ค้นหาหนังสือ

77 ResultsPage 5 of 8
ชื่อหนังสือ นิเวศวิทยาวิเคราะห์ทางกีฏวิทยา
ผู้แต่ง รศ.ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 130 บาท ลด 20% เหลือ 104 บาท
ISBN 974-537-609-4
ชื่อหนังสือ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อมนุษยชาติ
ผู้แต่ง รศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-436-9
ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากร
ผู้แต่ง รศ.ดร.สมชัย จันทร์สว่าง
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 180 บาท ลด 20% เหลือ 144 บาท
ISBN 974-537-295-1
ชื่อหนังสือ พืชอาหารสัตว์เขตร้อน
ผู้แต่ง ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 420 บาท
ISBN 974-537-437-7
ชื่อหนังสือ เพลงแบบออร์ฟ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-669-8
ชื่อหนังสือ เพลงแบบโคดาย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ธวัชชัย นาควงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 100 บาท
ISBN 974-537-554-3
ชื่อหนังสือ โพรโทซัววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2546
ราคา 320 บาท
ISBN 974-537-375-3
ชื่อหนังสือ โพรโทซัวและจุลชีพสัตว์ในน้ำจืด
ผู้แต่ง รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2547
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-500-4
ชื่อหนังสือ ภาษาญี่ปุ่นการโรงแรม 1
ผู้แต่ง อ.คาซูมิ ศรีจักรวาฬ
ผศ.ปราณี จงสุจริตธรรม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2542
ราคา 120 บาท ลด 20% เหลือ 96 บาท
ISBN 974-553-555-9
ชื่อหนังสือ มลพิษทางดิน
ผู้แต่ง ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์์พัฒนา
ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู
ผศ.ดร.แสงดาว เขาแก้ว
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ราคา 380 บาท
ISBN 978-616-556-186-0

sex tubeporno izle