.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..

หนังสือประเภท e-Book

ค้นหาหนังสือ

244 ResultsPage 21 of 25
ชื่อหนังสือ สถิติ : การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย "R"
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-093-1
ชื่อหนังสือ สถิติการวิเคราะห์และการวางแผนงานวิจัย
ผู้แต่ง ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2549
ราคา 380 บาท
ISBN 974-537-820-8
ชื่อหนังสือ สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์
ผู้แต่ง ผศ.ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 230 บาท
ISBN 974-537-147-5
ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-041-2
ชื่อหนังสือ สรีรวิทยาของพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รศ.ดร.มาลี ณ นคร
รศ.ดร.สรียา ตันติวิวัฒน์
ดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2560
ราคา 215 บาท
ISBN 978-616-556-111-2
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยา
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
และคณะ
พิมพ์ครั้งที่ 14
ปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 135 บาท
ISBN 978-611-556-000-4
ชื่อหนังสือ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2548
ราคา 140 บาท
ISBN 974-537-579-9
ชื่อหนังสือ สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2544
ราคา 150 บาท
ISBN 974-553-972-4
ชื่อหนังสือ สัตววิทยา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-006-1
ชื่อหนังสือ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง I โพรโทซัว ถึง ทาร์ดิกราดา
ผู้แต่ง รศ.บพิธ จารุพันธุ์
รศ.นันทพร จารุพันธุ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2545
ราคา 360 บาท
ISBN 974-537-107-6

sex tubeporno izle